Συγκρότηση άμισθης Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σε συγκρότηση άμισθης Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) ως συμβουλευτικού οργάνου της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων του προχωρά το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.

Η ανωτέρω επιτροπή είναι εννεαμελής και αποτελείται από έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π., ένα (1) μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., έναν (1) διοικητικό υπάλληλο και έναν (1) φοιτητή, με τριετή θητεία. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται από τη Σύγκλητο, η οποία συντάσσει πίνακα κατάταξης και τον υποβάλλει ως εισήγηση στη Σύγκλητο.

Η Σύγκλητος κατά την επιλογή των μελών λαμβάνει υπόψη το έργο και γενικότερα την συνεισφορά των υποψηφίων στα πεδία της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και διακρίσεων και της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση protocollo@uop.gr (Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου) Αίτηση συνοδευόμενη από σύντομη πρόταση υποψηφιότητας (μία παράγραφος για την εκδήλωση του ενδιαφέροντός τους για συμμετοχή στην Επιτροπή) ως προς την ενασχόλησή τους με ζητήματα φύλου και ισότητας, καθώς και το βιογραφικό τους σημείωμα, μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, ώρα 14.00.

Η παρούσα δημοσιεύεται στον ιστότοπο http://www.uop.gr και στο Διαδίκτυο, Πρόγραμμα Δι@ύγεια, και δημοσιοποιείται μέσω e-mail στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής
—————————————
ΠΗΓΗ: Πελλοπονησιακό Πρακτορείο Ειδήσεων