Μπείτε στον λογαριασμό twitter:
@isotita_eu
Τα σχόλια, οι διάλογοι, οι παρατηρήσεις, οι προτάσεις σας, που τυχόν θα καταθέσετε εκεί, παρουσιάζονται αυτοστιγμεί και σ’ αυτήν την θέση του ιστοτόπου μας, ώστε να αποτελέσουν μόνιμο υλικό για την προώθηση και ανάδειξη των θεμάτων που μας ενδιαφέρουν.